Mobil: 0904 602 103
E-mail: info@zeostour.sk
Národná 16 010 01 Žilina
Zdieľať
Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

  PREDAJA ZÁJAZDOV, LETENIEK, UBYTOVANIA A INÝCH SLUŽIEB CESTOVNÉHO RUCHU

 

  ZEOS TOUR, s.r.o.

  Sídlo: Národná 16, 010 01 Žilina

  IČO: 46 976 361;  DIČ: 2023704837

  Obchodný register OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 58420/L

 

   I. Úvod

     Cestovná agentúra ZEOS TOUR  (ďalej len CA) sprostredkováva v súlade so zákonom 281/2001 Z. z. predaj zájazdov cestovných kancelárií (ďalej len CK) a iných služieb cestovného ruchu.

     CA je autorizovaným predajcom a zmluvným partnerom osvedčených cestovných kancelárií zo Slovenska, Česka, Nemecka i Rakúska, poistených pre prípad insolventnosti a úpadku. Ďalej spolupracuje s on-line predajcami leteniek, ubytovania, autobusových cestovných lístkov, prenájmu áut a poistenia. Prostredníctvom spoločnosti Click2Claim zaisťuje klientom oprávnené kompenzácie od leteckých spoločností na základe európskeho nariadenia ECR 261/2004 v prípadoch meškania, zrušenia letu alebo jeho prevedenia do nižšej triedy.

     Ponuka zájazdov je zostavovaná elektronicky a pravidelne sa aktualizuje na webovom portáli www.zeostour.sk. CA si vyhradzuje právo na chyby publikovaných cien, termínov a iných údajov, ktoré môžu vzniknúť pri prepise do databázy servera. Záväzná pre kupujúceho a predávajúceho je len cena uvedená na platnej cestovnej zmluve. Ceny zájazdov sú stanovené a CA ich garantuje rovnaké ako u partnerskej CK.

   II. Vznik zmluvného vzťahu

     Objednávateľom zájazdu alebo služieb môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je bez obmedzenia spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoby. Medzi účastníkmi pobytu musí byť aspoň jedna osoba staršia ako 18 rokov.

     Zmluvný vzťah medzi CA a zákazníkom vzniká na základe podpísanej Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva) oboma zmluvnými stranami. CA odovzdáva so zmluvou aj Garančný list a Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len VZP) partnerskej CK. Vo VZP sú uvedené cenové a platobné podmienky, práva a povinnosti zákazníka i CK, ako aj zmeny dohodnutých služieb, zrušenie a reklamácie zájazdu alebo služieb.

   III. Uzavretie zmluvy

     Každý zákazník CA si môže objednať ľubovoľný počet zájazdov ako z internetového portálu www.zeostour.sk, tak aj telefonicky alebo osobne na predajnom mieste. CA bude zákazníka kontaktovať po overení dostupnosti zájazdu telefonicky, prípadne e-mailom. Pripraví Zmluvu s údajmi zákazníka, ktorú on podpíše a pošle na info@zeostour.sk. Odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy je zaplatenie zálohy, uvedenej v Zmluve v plnej výške. Celková suma za zájazd musí byť uhradená na účet CA podľa jednotlivých partnerských CK najneskôr 30-45 dní pred uskutočnením zájazdu. Nedodržaním alebo zrušením Zmluvy zo strany zákazníka vzniknuté náklady (storno poplatky) hradí zákazník. Pokyny na zájazd posiela CA zákazníkovi najneskôr 3 dni pred odchodom.

     CA nie je zodpovedná za následky spôsobené uvedením chybných údajov pri vyplnení Zmluvy. Zákazník je povinný si Zmluvu riadne skontrolovať.

     Pri rezervovaní leteniek, ubytovania a iných služieb v on-line systémoch zákazník postupuje podľa príslušných pokynov on-line predajcu. Zaplatením letenky a iných služieb zákazník automaticky uzatvára kúpnu zmluvu s leteckým prepravcom alebo poskytovateľom iných služieb. CA nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné reklamácie spojené so službami týchto poskytovateľov. Akékoľvek reklamácie rieši zákazník priamo s poskytovateľmi služieb.

   IV. Poistenie

     Súčasťou všetkých zájazdov je aj komplexné cestovné poistenie (ďalej len KCP). Zákazník sa dobrovoľne rozhoduje, či si objedná spolu so zájazdom aj KCP. Cena zájazdu s/bez KCP je určovaná príslušnou partnerskou CK.

     Pri kúpe KCP vzniká poistný vzťah priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. Poistnú udalosť rieši zákazník priamo s poisťovňou. CA nemá právo posudzovať nárok zákazníka na výšku odškodného.

   V. Platba

     CA odovzdáva(posiela zákazníkovi spolu so Zmluvou aj pokyny k platbe, kde je uvedené číslo účtu, na ktorý pošle peniaze. Ako variabilný symbol uvádza číslo Zmluvy. Do poznámky pre príjemcu napíše svoje meno, druh a termín zájazdu, o ktorý sa jedná. Platbu je možné uskutočniť prevodom alebo vkladom na účet CA, prípadne priamo na predajnom mieste v hotovosti (do 5 000 €) alebo podľa požiadaviek priamo na účet príslušnej CK. Ak CK z akýchkoľvek dôvodov zájazd zruší, zákazník má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov. CA nie je zodpovedná za zrušenie zájazdu CK.

   VI. Cestovné doklady

     Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz v rámci EÚ. Ďalej je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie, prípadne štátov, ktorými do vybranej destinácie prechádza. Vízové formality si musí klient zaistiť sám ešte pred vycestovaním, pokiaľ nevyužije ponuku cestovných kancelárií. Za neudelenie víza cestujúcemu nenesie ani CA ani CK žiadnu zodpovednosť. Pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). Pri väčšine destinácií sa jedná o minimálnu platnosť 6 mesiacov. Bližšie informácie nájde na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk. Ďalej sú cestujúci povinní si pred objednaním zájazdu skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do krajiny, vrátane situácie v destinácii.

     Potrebné doklady – vouchery, letenky a pod. dostane zákazník od CA alebo príslušnej CK. Doklady sú odosielané obyčajne cca 3-7 dní pred odjazdom alebo môžu byť predané klientovi až priamo na letisku.

   VII. Zájazdy na vyžiadanie

     Pri niektorých zájazdoch je potrebné vyžiadať zájazd najskôr u partnera CK v destinácii (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

   VIII. Storno podmienky

     Každý zákazník je oprávnený stornovať objednaný zájazd nasledovne: 1. Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy bez akýchkoľvek storno poplatkov. 2. Po uzatvorení a podpísaní Zmluvy alebo úhrade zálohy alebo celej čiastky – podľa storno podmienok danej CK.

     Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a zaslané na e-mailovú adresu info@zeostour.sk v pracovnej dobe pondelok – piatok od 10:00 do 16:00 hod.

   IX. Reklamácie

     Na reklamácie sa vzťahujú VZP partnerskej CK, u ktorej bol zájazd rezervovaný a zaplatený. Prípadné nedostatky na zájazdoch je treba riešiť ihneď na mieste pobytu s delegátom a nechať si ich potvrdiť. Po ukončení pobytu je potrebné písomnú reklamáciu zaslať danej CK najneskôr od 30 – 90 dní od návratu (v závislosti od štátnej príslušnosti CK).

     CA ZEOS TOUR je cestovnou agentúrou, ktorá podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou, preto ich ani nemôže v jej mene riešiť.

   X. Osobné údaje

     Zákazník dáva CA ZEOS TOUR dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov. CA prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré zákazník poskytne pri vypisovaní Zmluvy o obstaraní zájazdu a cestovného poistenia, ako aj pri poskytovaní iných služieb, považuje za vysoko dôverné a budú spracované iba na účely ponúkania služieb a predaja zájazdov a iných služieb CA.

      Ochrana osobných údajov zo strany CA ZEOS TOUR, s.r.o. je vykonávaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.